Īpašs mākslas darbs Dieva Godam

Brāļi un māsas, Kopiena Chemin Neuf vēlas dalīties ar jums priekā, un būt kopā kapelas iesvētīšanas un kopienas 50. gadadienas svinību svētkos.

Lūdzu apstipriniet savu dalību līdz 15. 05. 2024. uz e – pasta adresi liepaja@chemin-neuf.org

Mozaīkā ir paredzēts attēlot debesu Jeruzalemi. «Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju, jo kas bija, ir pagājis.» Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica: «Redzi, es visu daru jaunu.» (Jņ.atkl.21,3-5)
Vidū ir Kristus uz goda krēsla un apkārt svētie, kas dzied godu mūsu Kungam.
Katrā pusē ir kāds Augšāmcelšanās sižets: Marija Magdalēna pie tukšā kapa un Jēzus parādīšanās mācekļiem pie Tiberiādes ezera. Augšāmcelšanās vēsts mums dod spēku izvēlēties dzīvību.
Šis projekts tapis, smeļot iedvesmu no senajām austrumu rita baznīcām.
Mozaīkas tehnika mums ir ļoti tuva, lai gan Latvijai mazāk ierasta. Šī senā tehnika ir īpaša, pateicoties krāsu vibrācijai, ko atstaro gaismā mazie gabaliņi.

Ilgus gadus dzīvojot Francijā esam strādājuši daudzās baznīcās un kapellās vairākās valstīs, un tagad, atgriežoties Latvijā, vēlamies ar visu šo pieredzi darīt mūsu kapellu īpaši skaistu. Tas ir mūsu veltījums Latvijai, kopā ar jums cerot, ticot  un esot par svētību. 

Ja mums ir sirdī ziedot šim projektam, mēs ļoti priecāsimies. Jūs būsiet palīdzējuši īpaša mākslas darba radīšanā.

Darbs pie mozaīkas jau ir sācies, bet kopienai pietrūkst līdzekļu.

Mums būtu vajadzīgi 4000 ziedotāji, kad katrs dotu 45 eiro.

No sirds pateicamies, ja jūs mūs atbalstīsiet.

Ar mūsu darbu jūs varat iepazīties mūsu darbnīcas mājas lapā www.ateliersaintluc.fr

Rekvizīti ziedojumiem || Props for donations:: 

Saņēmējs || Recipient: Kopiena Chemin Neuf 

Adrese: Atmodas bulvāris 15, LV-3414, Liepāja

Reģ.nr.: 90009435369

Banka: Swedbank Latvia

BIC/SWIFT: HABALV22

Konts: LV19HABA0551030608510

* ar maksājuma norādījumu “Liepājas mozaīkai »

* with the payment reference “For Liepāja mosaic “


La mosaïque représente la Jérusalem céleste. « Voyez, la demeure de Dieu avec le peuple, Il habite parmi eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, ni le chagrin, ni les gémissements, ni la douleur, car ce qui était est passé. » Celui qui occupait le fauteuil d’honneur dit : « Voyez, je fais toutes choses nouvelles. » (Apocalypse 21, 3-5)
Au milieu, sur le trône, se trouve le Christ et autour de lui des saints chantant les louanges de notre Seigneur.
De chaque côté est présenté une scène de la Résurrection : Marie-Madeleine au tombeau vide et Jésus apparaissant aux disciples au bord du lac de Tibériade. Le message de la résurrection nous invite à choisir la vie dans ces temps incertains.
Ce projet a été créé en s’inspirant des anciennes églises de rite oriental.
Nous aimons particulièrement la technique de la mosaïque, même si elle est moins courante en Lettonie. Cette technique ancienne est particulière grâce à la vibration de couleur que les petites tesselles reflètent dans la lumière.
Si vous avez le cœur à faire un don pour ce projet, nous vous en serions très reconnaissants. Vous aurez contribué à créer une œuvre d’art singulière.

Vivant en France depuis de nombreuses années, nous avons travaillé dans de nombreuses églises et chapelles, et maintenant, revenues en Lettonie, nous souhaitons utiliser toute cette expérience pour rendre notre chapelle à Liepāja particulièrement belle.
C’est notre dévouement envers la Lettonie, espérer, croire et être une bénédiction avec vous. Kaspars et Rūta Poikāni
www.ateliersaintluc.fr


The mosaic represents the heavenly Jerusalem. “He will dwell among them and they will be his people, and God himself will be with them. He will wipe away all tears from their eyes; death will be no more, nor sorrow, nor groaning, nor pain, for what was is passed away.” The one in the seat of honour said: “See, I am making all things new. (Revelation21,3-5)
In the middle, on the throne, is Christ, surrounded by saints singing the praises of our Lord.
On either side is a scene from the Resurrection: Mary Magdalene at the empty tomb and Jesus appearing to the disciples on the shores of Lake Tiberias. The message of the Resurrection invites us to choose life in these uncertain times.
This project was inspired by ancient Eastern Rite churches.
We particularly like the mosaic technique, although it is less common in Latvia. This ancient technique is special because of the vibration of colour that the small tesserae reflect in the light.
If you have the heart to make a donation to this project, we would be very grateful. You will have helped to create a unique work of art.

Living in France for many years, we have worked in many churches and chapels, and now, back in Latvia, we want to use all this experience to make our chapel in Liepāja particularly beautiful.
This is our dedication to Latvia, hoping, believing and being a blessing with you. Kaspars and Rūta Poikāni
www.ateliersaintluc.fr