Mūsu garīgums sakņojas
gan ignāciskajā tradīcijā,
gan harizmātiskās atjaunošanas pieredzē.

KRISTĪBA SVĒTAJĀ GARĀ
UN IGNĀCIJA GARĪGUMS

DZĪVOT VIŅA VADĪBĀ

“Meklēt un atrast Dievu visās lietās.”
Ignācijs no Lojolas

Mēs ticam, ka kristība Svētajā Garā atdzīvina mūsu kristību. Šajā nozīmīgajā brīdī mēs piedzīvojam personīgo Dieva mīlestību, kas ved mūs uz pilnīgu savas dzīves dāvināšanu Kristum. Ignātciskā garīguma veidoti, mēs balstām savu dzīvi uz Dieva vārda klausīšanos un paklausību Baznīcai, lai sakārtotu savu dzīvi pēc Viņa gribas.

Ar šo dubulto iesakņošanos harizmātiskajā dzīvē mēs izjūtam Svētā Gara spēku un maigumu, kas dod mums uzdrīkstēšanos un drosmi liecināt un evaņģelizēt, savukārt regulāra garīgā līdzgaitniecība, sekojot svētajam Ignācijam, mums palīdz atpazīt Dieva pēdas mūsu dzīvē un māca būt uzmanīgiem pret iekšējām kustībām un mierinājumu, ar kuru Dievs mūs vada.

AR DEDZĪBU SLUDINĀT LABO VĒSTI

SEKOT NABADZĪGAJAM UN PAZEMĪGAJAM JĒZUM

“Sniedziet liecību par cerību, kas ir mūsos.”
1P 3,15

Mūsu kopienai nav pašmērķa. Mēs uzdrīkstamies ieraudzīt mūsu aicinājumu Jēzus vārdos, ko viņš teica Nācaretes sinagogā: “Kunga Gars ir pār mani, jo Viņš mani ir svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem. Viņš mani ir sūtījis pasludināt gūstekņiem atbrīvošanu un aklajiem atgriezt redzi, atbrīvot apspiestos, pasludināt Kunga zēlastības gadu” (Lk 4, 18-20).

Līdz ar to visi mūsu dzīves aspekti ir pakārtoti evaņģelizācijas misijai: dzīves vieta, dzīvesveids, studijas un apmācība. Visas dzīves garumā mēs tiekam mudināti turpināt kā savu laicīgo, tā arī garīgo un teoloģisko izglītošanos, lai padziļinātu savu ticību un zināšanas. Šādā veidā mēs varam uzsākt dialogu ar visiem cilvēkiem, nodot tālāk to, kas ir mūsu dzīves pamatā, un atbildēt uz mūsdienu pasaules izaicinājumiem.

AR DEDZĪBU IESTĀJUSIES PAR VIENOTĪBU

UZDRĪKSTĒTIES TICĒT
BAZNĪCAS REDZAMAJAI VIENOTĪBAI

“Lai viņi visi būtu viens, kā Tu, Tēvs, esi manī un es Tevī, lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis. Jņ 17:21

Katoļu Baznīcas, pareizticīgo Baznīcas, Austrumu Baznīcas, anglikāņu kopienas, reformēto, luterāņu, evaņģēlisko un Vasarsvētku Baznīcu locekļi… mēs izvēlamies dzīvot, lūgties un evaņģelizēt kopā, neatsakoties no savas identitātes un vienotībā ar savām attiecīgajām Baznīcām.

“Tā kā kristiešu sašķeltība ir lielākais šķērslis evaņģelizācijai, tā kā mēs ticam, ka Jēzus Kristus lūgšana par vienotību tiks uzklausīta: “Lai visi būtu viens, lai pasaule ticētu”, mēs kopā, pareizticīgie, protestanti, katoļi, bez kavēšanās dodamies uz pazemīgu kopīgas ikdienas dzīves ceļu.” (Kopienas Manifests, 1986)

AR DEDZĪBU IESTĀJUSIES PAR TAISNĪGUMU

VISI BRĀĻI

“Es biju izsalcis, un jūs esat man devusi ēst.” Mt 25:35

Lai kur mēs atrastos – savā apkaimē vai draudzē, rūpējoties par mūsu valsts ekonomiskajām vai sociālajām vajadzībām, savā profesionālajā dzīvē, vietējā un starptautiskā mērogā – mēs vēlamies dzīvot un iestāties par taisnīgumu pasaulē. Tas izpaužas dažādos veidos: darbs medicīnas jomā Āfrikā, Francijā un Brazīlijā; darbs ar ielas bērniem Kongo, Madagaskarā un Maurīcijā; izglītojošs darbs skolās un ar migrantiem; profesionālā darbība un klātbūtne politikā, vides aizsardzība…